Eletrocjadene di Nadâl


Il zogut des fiestis


Nol è Nadâl cence il zogut di auguris di Nadâl, e cussì chei simpaticons dal blog Corona’s a an inmaneât une cjadene di Sant Antoni… Joi ce biel! Ve chi lis mês rispuestis:

Tre agjetîfs par descrivi il to blog:
Etnic. Dordel. Bulo.

Trops blogarìns astu cognossût di persone?
Miôr smenteâ… 😉

Cuâl blogarin varessitu gust di cognossi di persone?

No si rive mai a becâ ator il Vigji!.

Cuâl isal il prin blog che tu leis la buinore?
Corona’s, ovvio!

Di cuâl blog tu fiestezaressistu la sieradure?
Meichenada
al à di sparî!

Fâs talent scout: lancie un zovin blogarin-promesse.
Il crot
al è partît ae grant…. Viodarìn. Ma i ultims che a an vierzût a son ducj bulos: W i blogarins!

Fat.
E cumò o passi l’Elettrocjadenefurlane ai blogarins plui bulos (chei che scrivin par furlan):

Chris,
Vigji,
Janez,
Jaio,
Cîl glaçât,
Chei dal Faf,
Norman,
Il curtissâr,
Pinsîrs,
Il crot,
Luche de Baviere

Advertisements