Par un che al vinç
240.000 a pierdin


Zûc di azart: la prime tasseUn furlan al à vinçût 240.000 euro al casinò di Nova Goriza nus conte Repubblica.
Biele storie? Forsit, ma denant a cheste biele storie no nus contin des 240.000 storiis ladis mâl, di dipendence e de ruvine cuasade dal zûc di azart.
Un probleme che par nô furlans al sarà simpri plui grivi, stant che a si pense di costruî gnûfs Casinò di là dal cunfin.

Dut chest cuntun guvier di çampe, e storiis contadis di un gjornâl di çampe…

Il zûc di azart E JE LA PRIME TASSE SUI PUARS. A zuiâ di azart si piert simpri!

Advertisements