Under attack


Hacker o Splinder?


A partî di îr a ‘nd è cualchi probleme te visualizazion di cualchi coment dal blog. Probabilmentri la colpe e je di Splinder che ultimamenti e clope un tic, però no vuei piardi cheste ocasion par sberlâ un biel…
«JUTORIIII!!! ATAC INFORMATIIIIIIIICCCC!!!»

Advertisements