Premi Friûl pe musiche

Ancje chest an il concorsòn pe gnove musiche furlane organizât di Onde Furlane
Premi Friûl 2007
Concors pe produzion di musiche furlane

Regolament

1. L’obietîf dal Premi Friûl al è chel di produsi oparis origjinâls che a àn chê di rignuvî e sperimentâ la forme cjançon in lenghe furlane e inta chês altris lenghis minorizadis dal Friûl cuntune atenzion particolâr aes tematichis e ai lengaçs dal dì di vuê.

2. Il concors al è viert a ducj, autôrs singui e grups, ai diviers gjenars musicâi e aes lôr contaminazions.

3. Par partecipâ, ogni grup o autôr singul al à di presentâ, dentri dai 30 di Otubar dal 2007, la regjistrazion di un sôl toc inedit (suntun supuart digjitâl). Si domande ancje il test scrit (edit o inedit).

4. Tra i tocs presentâts, la jurie e sielzarà di 3 a 6 grups o autôrs singui che a saran invidâts a partecipâ ae part finâl che e previôt un conciert curt, sui 15/20 minûts, che si tignarà dentri de rassegne “Musiche – pe gnove musiche furlane”, inmaneade dal Assessorât pe Culture dal Comun di Udin tal mês di Dicembar dal 2007.

5. Tra i grups o autôrs singui che a cjaparan part al conciert, la jurie e sielzarà un vincidôr.

6. Cui che al vinç al podarà regjistrâ un pôcs di tocs alì di un studi professionâl e di publicâju suntun cd, produsût de etichete Musiche Furlane Fuarte.

7. Il toc al va mandât intune buste sierade, adun cu la schede compilade che si cjate in chest bant, a: Radio Onde Furlane, Vie Volturno, 29 – 33100 Udin. Il materiâl presentât nol sarà tornât indaûr.
Par informazions e par domandâ il bant di concors si pues telefonâ al 0432 530614 o scrivi ae direzion di pueste eletroniche ondef@friul.it

Advertisements