Corot
«Par fevelâ a la int, tu âs di scjaldâti parcè che tu âs di fâle inamorâ de tô idee»
Mi restaran simpri tal cjâf chestis sôs peraulis.
Joibe passade o vevi stât a cjatâlu par puartâi il numar de Patrie di Avrîl.
E mi veve contât che al jere strac…
«Cumò o ai di lassâ pierdi lis conferencis, parcè che mi strachin» mi veve dit «Scrivi no mi pese, anzit, mi rilasse, ma par fevelâ a la int al è plui dificil… cuant che tu fevelis a la int tu âs di scjaldâti e meti passion parcè che tu âs di fâle inamorâ de tô idee, e chest mi scane».
E passion pre Toni indi meteve tante e chei che lu àn sintût a fevelâ no puedin dismenteâ no dome ce che al diseve, ma nancje cemût che al saveve fevelâ a la int: achì us met un tocut di predicje regjistrade di Aldo Taboga, che o ringraziìn par chest preseôs document.

Come che mi à dit Marino Plazzotta, che o ringrazii, us visi che vuê Telefriuli tor des 9.00 soresere al mandarà in onde lis ultimis intervistis a pre Toni: une ocasion par tornâ a sintîlu.
I furlans a àn di continuâ a scoltâ pre Toni, par inamorâsi des sôs peraulis, par inamorâsi dal Friûl.

Il funerâl di pre Toni al è vuê a Visepente aes 5 dopomisdì.

Advertisements