ILfurlanist SPORTÎF
Cope dal Mont di sî
«Li montagnis dal Friûl in biele mostre»
Di vuè ai 2 di fevrâ fin domenie 4 a Tarvîs  te mitiche  piste "Di Prampero", daspò un grum di agns le Cope dal Mont di sî feminîl e torne in Friûl. Une tre dis di garis (supercumbinade, une disese libare e un supergigant) cu li miei atletis dal mont in gara par cuntindisi la cope gjenerâl e chês di specialitât. Comi ca la dite Luciano Zanier (responsabil de manifestazion…) une otime ocasion che nus a dat le FIS par fâ cognossi il Friûl e li sô bielecis in dut il mont. Un just ricognossiment pale nestre tiare cal rive daspò lis Universiadis, cuant che le federazion internaziona dal sî e veve dit: chiste achì ae zent da cope dal mont!
Ancje une otime ocasion (viodude le grande partecipazion di televisions e media varîs…) di fâsi viodi tal’arîf cule acuile ca svintulê di gust.

Advertisements