»»» ILfurlanist mascarât
Purcit in mascare a Muris
Il carnavâl in Patrie al vuiche
In Indie e je la vacje, in Egjit al jere il gjat… e in Friûl? No sai, ma il purcit  pal Friûl al à un rûl impuartanton… beh, ognidun al à ce che si merte, no?!…
Dut câs us segnali la simpatiche fieste inmaneade de associazion Muris in Fieste, che par sabide che e ven e à pensât di celebrâ il Carnavâl cul Purcit in mascare.
Apontament li dal Centri Sociâl sabide ai 17 di Fevrâr aes 8 di sere.
Aes 11 "Rigatoni’s time"… ma no jerial miôr un bon plat di lidric cu lis fricis? No stait a pensâ mâl, la mê osservazion e jere dome par restâ in teme cul menù furlan…
E se ancje nol è tant lidric, al baste che al sedi il rest 😉

Advertisements