Gradissial Gradiscjie?

Ferrero in Friûl a fevelâ di imigrazion

Dolç come un cjocolatin al è rivât il ministri Ferrero par une cunvigne e intant il centri di Gradiscjie al reste viart. Cumò no fevelin plui di sierâlu ma di ricualificâlu…

Advertisements